Застраховки

Гражданска отговорност
С договора за застраховка "Гражданска отговорност" застрахователят покрива до сумата посочена в договора, отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди.

Застрахователят заплаща обезщетение за:

- имуществени и неимуществени вреди
- пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от непозволено увреждане,
- лихви за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице
- разноските по дела, водени срещу застрахования за установяване на гражданската му отговорност, когато е привлечен в процеса.

– Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство.

Застраховани лица са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание.

За трети лица се смятат всички лица, с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди.
Пострадало е лицето, което е починало или е претърпяло телесни увреждания, причинени от моторни превозни средства.

Увредено е лицето, включително пострадалото лице, което има право на обезщетение за вреди, причинени от моторни превозни средства.

Покритие на застраховката:

Всяка отговорност за вреди причинени на трети лица, възникваща при използването на сухопътни моторни превозни средства.

Давност – 5 години от дата на събитието

Необходими документи за завеждане на претенция:

ДОКУМЕНТИ СЪБИРАНИ ОТ ПОЛИЦИЯТА И ПРОКУРАТУРАТА

1. Констативен протокол или протокол за ПТП

- констативния протокол се съставя, когато има пострадали хора и са налице следните травматични увреждания – средни телесни увреждания, тежки телесни увреждания, смърт.
- протокол за ПТП се съставя, когато има само имуществени вреди и/или леки телесни увреди по лицата.

2. Автотехническа експертиза

3. Медицинска експертиза

4. Постановление за привличане като обвиняем на виновния водач от прокурора

5. Копие от полицата по застраховка „Гражданска отговорност”

ДОКУМЕНТИ СЪБИРАНИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1. Фиш за бърза помощ
2. Епикризи
3. Аутопсионен протокол при смъртен случай
4. Рецепти
5. Рентгенови снимки и разчитанията към тях
6. Документи за направени изледвания и разчитанията към тях

ФИНАСОВИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

1. Фактури за лекарства
2. Фактури за извършени услуги за рехабилитация
3. Фактури за закупуване на метални плаки, винтове, помощни средства /патерици, бастуни, яки за врата и др.
4. Фактури за извършени погребални услуги при смъртен случай
5. Документи доказващи пропусната полза – договори, фишове за месечна заплата и др.
6. Удостоверение за наследници – при смъртен случай

ДОКУМЕНТИ СЪБИРАНИ ОТ СЪДА
Влязла в сила присъда или решение срещу виновния водач

- Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати.

Покритие на застраховката:

Гражданска отговорност към трети страни (различна от пътници) - загуби по отношение злополука телесно нараняване и повреда на собственост, причинена от летателния апарат или от всяко лице или обект, паднал от него

Гражданска отговорност към пътници - телесно нараняване при злополука на пътници при качване на борда или при слизане от летателния апарат и загуба или повреда на багажа и личните вещи на пътници, произтичаща извън злополука с летателния апарат

- Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове.

Покритие на застраховката:

1. Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на плавателни съдове.

2. Гражданска отговорност на превозвача с плавателни съдове.

- Обща гражданска отговорност.

Покритие на застраховката:

Всяка отговорност за вреди
"Злополука" на пътниците в средствата за обществен превоз
Имуществени застраховки
Застраховки живот и злополука
Здравни застраховки
Селскостопански застраховки
Карго - застраховка на стоки по време на превоз
Авиационни застраховки
Морски застраховки
Застраховки свързани с помощ при пътуване

Помощ и съдействие при настъпване на застрахователно събитие

Доверете се на Асоциацията за получаване на справедливо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди.

Свържете се с нас

Ние сме на Ваше разположение денонощно

Телефон

0700 101 68

Адрес

София 1000, бул. Скобелев № 35, ет. 4, ап. 19

Email

contact@azpt.org
© 2018. Всички права запазени.