Застраховки

С договора за застраховка "Гражданска отговорност" застрахователят покрива до сумата посочена в договора, отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди. 

Застрахователят заплаща обезщетение за:

- имуществени и неимуществени вреди
- пропуснати ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от непозволено увреждане, 
- лихви за забава, когато застрахованият отговаря за тяхното плащане пред увреденото лице
- разноските по дела, водени срещу застрахования за установяване на гражданската му отговорност, когато е привлечен в процеса.

– Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство.

Застраховани лица са собственикът на моторното превозно средство, за което е налице валидно сключен застрахователен договор, както и всяко лице, което ползва моторното превозно средство на законно основание.

За трети лица се смятат всички лица, с изключение на лицето, което отговаря за причинените вреди.
Пострадало е лицето, което е починало или е претърпяло телесни увреждания, причинени от моторни превозни средства.

Увредено е лицето, включително пострадалото лице, което има право на обезщетение за вреди, причинени от моторни превозни средства. 

Покритие на застраховката:

Всяка отговорност за вреди причинени на трети лица, възникваща при използването на сухопътни моторни превозни средства. 

Давност – 5 години от дата на събитието

Необходими документи за завеждане на претенция:

ДОКУМЕНТИ СЪБИРАНИ ОТ ПОЛИЦИЯТА И ПРОКУРАТУРАТА

1. Констативен протокол или протокол за ПТП 

- констативния протокол се съставя, когато има пострадали хора и са налице следните травматични увреждания – средни телесни увреждания, тежки телесни увреждания, смърт.
- протокол за ПТП се съставя, когато има само имуществени вреди и/или леки телесни увреди по лицата.

2. Автотехническа експертиза 

3. Медицинска експертиза

4. Постановление за привличане като обвиняем на виновния водач от прокурора

5. Копие от полицата по застраховка „Гражданска отговорност” 

ДОКУМЕНТИ СЪБИРАНИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

1. Фиш за бърза помощ
2. Епикризи
3. Аутопсионен протокол при смъртен случай
4. Рецепти
5. Рентгенови снимки и разчитанията към тях
6. Документи за направени изледвания и разчитанията към тях

ФИНАСОВИ И ДРУГИ ДОКУМЕНТИ

1. Фактури за лекарства
2. Фактури за извършени услуги за рехабилитация 
3. Фактури за закупуване на метални плаки, винтове, помощни средства /патерици, бастуни, яки за врата и др.
4. Фактури за извършени погребални услуги при смъртен случай
5. Документи доказващи пропусната полза – договори, фишове за месечна заплата и др.
6. Удостоверение за наследници – при смъртен случай

ДОКУМЕНТИ СЪБИРАНИ ОТ СЪДА

Влязла в сила присъда или решение срещу виновния водач

Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати.

Покритие на застраховката:

Гражданска отговорност към трети страни (различна от пътници) - загуби по отношение злополука телесно нараняване и повреда на собственост, причинена от летателния апарат или от всяко лице или обект, паднал от него 

Гражданска отговорност към пътници - телесно нараняване при злополука на пътници при качване на борда или при слизане от летателния апарат и загуба или повреда на багажа и личните вещи на пътници, произтичаща извън злополука с летателния апарат 

Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове.

Покритие на застраховката:

1. Всяка отговорност за вреди, възникваща при използването на плавателни съдове.

2. Гражданска отговорност на превозвача с плавателни съдове.

- Обща гражданска отговорност.

Покритие на застраховката:

Всяка отговорност за вреди

Обект на застраховката са здравето, животът и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен превоз.

Не са обект на застраховане здравето, животът и телесната цялост на водачите на превозните средства и на обслужващия персонал. 

Превозвачите, които извършват обществен превоз на пътници, когато началната и крайната точка на пътуването са на територията на Република България, са длъжни да сключат и поддържат задължителна застраховка "Злополука" на пътниците.

Покритие: 

- смърт
- трайна загуба на трудоспособност 

За пътници се смятат лицата, намиращи се в превозни средства или в непосредствена близост до тях преди качването и след слизането. 

Покрива се смъртта или по договора за застраховка, е причинена смърт или трайна загуба на работоспособност на пътник.

Средства за обществен превоз на пътници са:

1. релсови превозни средства;

2. тролейбуси и автобуси;

3. въздухоплавателни средства;

4. всички видове морски и речни плавателни съдове;

5. въжени линии и влекове; 
 

6. таксиметрови автомобили. 

 

Застраховката има действие само когато застрахователното събитие е настъпило на територията на Република България.

Качването и слизането на пътниците по време на движение на превозното средство или извън определените за тази цел места прекратява действието на застраховката, освен ако напускането на превозното средство в движение е предизвикано от непосредствена опасност за живота или здравето на пътника. Когато при условията на пътуване извънредни причини наложат отклоняване на въздухоплавателно, морско или речно превозно средство за обществен превоз, застраховката има действие за времето на това отклонение.

Изключения от покритие Застрахователят не дължи плащане, когато причинената на пътника смърт или трайна загуба на работоспособност е вследствие на:

1. война, размирици или действия, имащи военен характер, бунтове, граждански вълнения и други подобни;

2. терористичен акт, освен в случаите, когато покритието на риска е изрично договорено със застрахователя;

3. опит за извършване или извършване на престъпление от общ характер от пътник;

4. опит за самоубийство или самоубийство на пътник;

5. заболяване от каквото и да е естество на пътник, включително епилептични припадъци или припадъци от други заболявания, кръвоизливи, парализи, стомашно-чревни инфекции, хранителни отравяния и други, освен в случаите, когато вследствие на застрахователно събитие се породят болестни страдания и те причинят смърт или телесно увреждане;

6. преждевременно раждане или аборт на пътник, освен ако те са предизвикани от настъпила злополука;

7. температурни влияния (простуда, измръзване, слънчев или топлинен удар), операции, облъчване, инжекции и други лечебни действия на пътник, доколкото те не са следствие от възникнала злополука;

8. алкохолни отравяния и пряко причинени от тях увреждания на пътник, употреба на наркотични вещества или техни аналози от пътник;

9. земетресение или атомни и ядрени експлозии, радиоактивни продукти и замърсявания от тях, радиационно (йонизиращо) лъчение.

Предмет на застрахователния договор за имуществено застраховане може да бъде всяко право, което за застрахования е оценимо в пари.

Застрахователната сума е сумата, за която имуществото е застраховано и не може да надвишава действителната или възстановителната стойност на имуществото. За действителна се смята стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго със същото качество.

За възстановителна стойност се смята цената за възстановяване на имуществото от същия вид, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка. Когато друго не е уговорено, приема се, че застрахователната сума е определена съгласно действителната стойност на имуществото.

За установяване на действителната стойност застрахователят има право да прегледа имуществото.

Давностен срок - 3 години от дата на настъпване на застрхователното събитие.

ЗАСТРАХОВКА "КАСКО" НА МПС

С договора за застраховка „КАСКО” на МПС застрахователят, срещу платена премия, поема определени рискове относно застрахованото МПС, съгласно предложените от него Общи условия за застраховане.

В обхвата на закрила на застрахователния договор влизат сухопътните превозни средства, без релсови превозни средства - автомобили, мотоциклети, мотопеди, мототриколки, автобуси, тролейбуси, камиони, влекачи, прикачените към тях ремаркета или полуремаркета, колесни трактори, самоходни шасита, електрокари, мотокари, едрогабаритна селскостопанска и строителна техника с български държавни регистрационни или инвентарни номера, движещи се на собствен ход.

Застраховката „КАСКО” на МПС, покрива вредите, причинени на застрахованото имущество -автомобил, мотоциклет, камион, автобус или друго МПС в резултат на настъпило ПТП, кражба, пожар, повреда или друго уговорено в застрахователния договор събитие. Пълно „КАСКО” на МПС с покритие за всички рискове покрива пълна загуба (тотална щета) Възможно е да бъде сключена застраховка „КАСКО” на МПС с покритие само за отделни рискове, които изрично биват посочени в застрахователния договор.

Обикновено покритието на застраховката е ограничено до територията на страната, но е възможно да бъде разширено до страните членки на ЕС или на споразумението „Зелена карта”.

Застрахователната сума се посочва в застрахователната полица и не може да надвишава действителната стойност на МПС към момента на сключване на застраховката. За действителна се смята стойността, срещу която вместо застрахованото МПС може да се купи друго от същата марка, модел и качество.

Обезщетението по застраховка „КАСКО” на МПС трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието.

Тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишават 70 на сто от действителната му стойност. 

При частична повреда застрахователят дължи обезщетение, равностойно на погиналата част или на разноските, необходими за отстраняване на повредата. 

Застрахователното обезщетение се определя след извършване на оглед на увреденото МПС от оторизирани представители на застрахователя в присъствието на застрахования или негов представител.

При пътно-транспортни произшествия 

Действия при настъпване на застрахователно събитие: 


За настъпилото ПТП трябва да бъдат уведомени органите на КАТ, които съставят протокол за ПТП, а застрахователят трябва да бъде уведомен съобразно срока посочен в Общите условия.

Необходими документи за завеждане на претенция

1. Констативен протокол или протокол за ПТП

- констативния протокол се съставя, когато има пострадали хора и са налице следните травматични увреждания – средни телесни увреждания, тежки телесни увреждания, смърт.

- протокол за ПТП се съставя, когато има само имуществени вреди 

2. Застрахователна полица 

3. Квитанции за платени застрахователни премии

4. Талон на МПС

5. Свидетелство за правоуправление на МПС

6. Копие от полицата по застраховка „Гражданска отговорност” 

7. Уведомление за щета

8. Опис на щетите

9. Декларация дали са получавани обезщетения от трети лица

10. Опис на представените документи

При кражба на МПС 

Действия при настъпване на застрахователно събитие: 

Застрахователят и органите на полицията трябва да бъдат уведомени в рамките на 24 часа от узнаването на кражбата.

Необходими документи за завеждане на претенция:

1. Застрахователна полица

2. Квитанции за платени застрахователни премии

3. Служебна бележка от съответното РПУ в района, на което е станала кражбата

4. Уведомление за щета

5. Опис на представените документи

6. Резервния ключ на автомобила

7. Талон на МПС – голям и малък

8. Постановление от съответната районна прокуратура за спиране на досъдебното производство / издава се, ако автомобила не бъде открит в рамките на досъдебното производство – около два месеца/

9. Декларация дали са получавани обезщетения от трети лица

ЗАСТРАХОВКА "ИМУЩЕСТВО" 

Обект на застраховка „ИМУЩЕСТВО” са:


- недвижими имущества: сгради или части от тях, други постройки - оранжерии, навеси, огради, пътища
- съоръжения - ветрогенератори, колектори, мостове и т.н.
- движими имущество - машини, съоръжения, обзавеждане, оборудване, стоки, материали, производство, антики, други ценности, пари и т.н.

При имуществените застраховки покритието може да има покритие за всички рискове и покритите на изрично изброени рискове. 

Покритието на застраховката може да бъде по следните рискове: пожар, мълния, експлозия и удар от летателен апарат, части от него или товара му.

Този минимум е задължителен за всяка имуществена полица.

В допълнение към него по застраховката могат да бъдат покрити един или повече от следните рискове:

Природни бедствия (самостоятелно или в комбинация), включително буря, проливен дъжд, градушка, замръзване, наводнение, тежест от естествено натрупване на сняг; Земетресение (въпреки, че земетресението е вид природно бедствие поради спецификата на проявление на риска (ниска вероятност и висока корелация на щетите, малък брой емпирични наблюдения и т.н., предлагането му е винаги самостоятелно);

Свличане или срутване на земни пластове;

Имплозия;

ВиК аварии или аварии на други съоръжения, предназначени да пренасят вода или пара;

Злоумишлени действия на трети лица (злоумишлен пожар или експлозия);

Късо съединение или токов удар;

Удар от превозно средство или животно;

Кражба или грабеж;

Освен за преките материални щети, покритието по застраховката може да бъде разширено и с покритие на:

Финансови или други нематериални загуби, породени от:

Отговорност към трети лица

Загуба на доход (в резултат на прекъсване на дейността или загуба на доход от наем);

Злополука, на лица, непостоянно пребиваващи на адреса на застрахованото имущество;

Или непреки загуби, като:

Разходи за разчистване на останки, за почистване, демонтиране или събаряне;

Разходи за ограничаване на щетите, преместване, предпазване или съхранение на пострадало имущество;

Разходи за алтернативно настаняване или транспорт;

Разходи за неотложен ремонт или много други.

За специфични категории имущества, като електронно оборудване например, покритието може да бъде разширено както по отношение на обхвата (покритие и на определени нематериални активи, като софтуерни лицензи), така и спрямо покритите рисковете (например влага, индукция, грешки в монтажа, дефектен материал, загуба на данни и т.н.)

При специални условия, застраховаеми са и обичайно изключени рискове, като тероризъм, саботаж, стачки, бунтове, граждански вълнение.

Застрахователната сума е равна на действителната стойност на застрахованото имущество.

Застраховка с клауза първи риск – първата щета ще бъде изплатена в пълен размер до размера на застрахователната сума, а за всяка следваща се прилага пропорционалното правило.

Необходими документи за завеждане на претенция:

1. Застрахователна полица

2. Квитанции за платени застрахователни премии

3. Служебна бележка от съответното РПУ и/или от Районната Служба за Пожарна и аварийна безопасност – при кражба и/или пожар

4. Служебна бележка от метеорологичната служба – при наводнения, гръмотевични бури и други природни бедствия

5. При свличане или срутване на земната повърхност – писмо от геоложката служба; при земетресение – писмо от сеизмологичния институт към БАН документи, 

6. Доказващи правата на застрахования върху увреденото застраховано имущество

7. Уведомление за щета

8. Опис на представените документи

9. Постановление от съответната районна прокуратура за спиране на досъдебното производство / издава се, ако автомобила не бъде открит в рамките на досъдебното производство – около два месеца/

10. Декларация дали са получавани обезщетения от трети лица.

11. Други документи, писмено изискани от Застрахователя, съобразно конкретния случай;

Договорите за застраховки "Живот" и "Злополука" се сключват срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на физическо лице.

Договорът за застраховка "Живот" може да бъде с покритие за случай на смърт или за случай на доживяване на определена възраст, или да бъде със смесено покритие.

Застраховка за пенсия или рента

С договора за застраховка за пенсия или рента застрахователят се задължава да прави пожизнени или срочни периодични плащания срещу заплащането на еднократна или периодична премия.

Застраховка "Живот" или "Злополука" върху трето лице

Застрахованият може да сключи договор за застраховка "Живот" или "Злополука", чийто предмет е животът, здравето или телесната цялост на трето лице. Този договор има сила само ако е сключен с изричното писмено съгласие на третото лице. Лицето, чийто живот е предмет на застраховане, винаги може да го прекрати с едностранно писмено изявление, отправено до застрахователя. В този случай, ако договорът е поддържан поне две години, застрахователят е длъжен да заплати на застрахования премийния резерв по застраховката.

Ако застрахованият почине преди третото лице, върху чийто живот, здраве или телесна цялост е сключен договорът, той се прекратява, освен ако е уговорено друго.

Ако договорът за застраховка "Живот" е поддържан поне две години, застрахователят е длъжен да плати на наследниците на застрахования или на трето ползващо се лице премийния резерв по застраховката. Застрахователят не изплаща суми по договора, ако застрахованият умишлено причини застрахователното събитие.

Застраховки "Живот" и "Злополука" в полза на трето лице

При сключване на договора за застраховка "Живот" или "Злополука", както и по всяко време на действието му, застрахованият може да определи трето ползващо се лице. За сключване на застрахователен договор в полза на трето лице не е необходимо съгласието на това лице. Когато застрахователният договор е сключен в полза на децата на застрахования, ползващи се лица са и децата, родени след сключването на договора, освен ако е уговорено друго. Ако застрахователният договор е сключен в полза на съпруг на застрахования, правото принадлежи на лицето, което се намира в брак със застрахования към деня на настъпването на застрахователното събитие, освен ако е уговорено друго.

Ако третото ползващо се лице почине преди застрахования и по договора няма определени други ползващи се лица, застрахователната сума се изплаща на застрахования или на неговите наследници. Третото ползващо се лице губи правата си по договора, ако умишлено е причинило застрахователното събитие. Ако няма определени други ползващи се лица застрахователната сума се изплаща на застрахования, съответно на неговите наследници.

Групово застраховане

С един договор за застраховка "Живот" или "Злополука" могат да се застраховат две или повече лица, чийто брой е определен или определяем. В този случай не е необходимо договорът да съдържа имената и адресите на застрахованите, ако те са определени по друг недвусмислен начин, включително чрез посочване на определено тяхно качество. Груповата застраховка може да се сключи от работодател, като застраховани са неговите служители и/или работници, чийто живот, здраве и работоспособност са предмет на застраховката.

- медицински разходи или фиксирани суми за диагностициране и лечение, произтичащи от злополука или заболяване или от определени видове злополука или заболяване;

- за фиксирани еднократни или периодични суми за определен период или пожизнено, при неработоспособност, причинена от злополука или заболяване, или от определени видове злополука или заболяване

Здравните застраховки не покриват хронични заболявания и заболявания, възникнали преди сключването й, освен ако не е уговорено друго със застрахователя. Застраховката се сключва с лица на възраст между 18 и 55 години(допускат се и изключения при повечето застрахователни компании). Срокът на застраховката е от 1 до 25 години, в зависимост от програмата и възрастта на лицето.

Размера на застрахователната премия зависи от застрахователната сума, както и от рисковия клас на професията, която упражнява застрахованото лице. Рисковият клас може да бъде първи, втори, трети или специален, и се определя според официално утвърден класификатор за видовете дейности и производства. Застраховката може да се сключи с едно лице или за всички членове на семейството.

Застраховка на земеделски култури

Осигурява защита срещу загуби на реколтата, причинена от природни бедствия, пожари, слани, измръзвания, дъждове и наводнения. Обект на застраховане са всички видове земеделски култури, отглеждани в страната. Предмет на застраховката Предмет на тази застраховка са: земеделски култури, зеленчукови и овощни градини, лозя, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници и други.

ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Според вида и условията на които е сключена, застраховката може да покрива от минимален застрахователен пакет, до почти всички щети. Основните застрахователни покрития са за количествени щети по реколтата, следствие на: градушка, буря, пожар на корен, проливен дъжд, наводнение, късно пролетно и ранно есенно осланяване, измръзване и изтегляне на житни култури, задушаване при житни култури, киша, щети от падащи летателни апарати и други.

Застрахователна сума

Застрахователната сума на декар за различните култури се определя по взаимно договаряне, но е съобразена с пазарните условия и производствените статистики на дадения район. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата според максималната продажна цена, която може да се реализира в края на предвидения период за съхранение. Тази стойност се изчислява след изтичане на едногодишен застрахователен период, а при застраховане за сезона – след изтичането му.

Действия при възникване на застрахователно събитие

В случай на щета - застрахованият уведомява своевременно застрахователя. Щетите по земеделските култури се оглеждат на място от комисия, съставена от представител на застрахователя, подпомогната от вещо лице – агроном. Ако застрахованият не е съгласен с оценката, има възможност за повторен оглед , при условие, че увредените култури са запазени в състоянието, в което са били при първия оглед или са оставени пробни парцели.

Селскостопански животни

Застраховката покрива загубите на стопаните при смърт или клане (унищожаване по необходимост) в резултат от пожар и природни бедствия на отглежданите от тях животни, птици, риба и зарибителен материал, пчелни семейства. По желание на застрахования може да се направят и допълнения на покритието. Могат да бъдат застраховани както отделни животни, така и всички притежавани животни от даден вид.

Международни клаузи по карго застраховките

Карго застраховките са унифицирани съгласно оригиналните Лондонски клаузи, т.нар. “Институтски карго клаузи”. Те са международно приети и са еднакви в целия свят. Всички застрахователни компании в България ги ползват или като оригинални такива, или преведени. Трите вида клаузи “А”, “В” и “С” са различни в зависимост от вида на покритието.

Първата клауза предлага пълно покритие, Клауза “В” - ограничено покритие, и Клауза “С” – минимално покритите. Клауза “А” покрива всички възможни рискове от загуба или повреда на застрахования товар по време на превоза с изключение на риска война, политически размирици, стачки, бунтове, банкрут на застрахования, фалит, курсови разлики на стойността на стоките на борсата, умишлено действие или бездействие на застрахования, както и вредите, причинени от недостатъчна или неподходяща опаковка или от непригодност на превозното средство.

Към покритите рискове спадат пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие, природни бедствия, кражба, като този риск у нас се изключва при кражба на цялото превозно средство. Клауза “В” покрива пожар, природни бедствия, земетресения, намокряне на товара, навлизане на мокра или речна вода в трюма или контейнера, частична или пълна загуба на пакет от стоката, но според застрахователите много рядко се купува. Клауза “С” е специализирана и покрива единствено пожар, експлозия, пътнотранспортно произшествие и пълна загуба.

С нея се застраховат стоки в насипно или наливно състояние. В зависимост от това дали превозът на карго стоките ще е през територията на България или извън територията на България, повечето застрахователни компании предлагат два типа застрахователни полици с различни условия по тях. Тарифата при застраховка карго зависи от вида на стоката, от нейната опаковка (кашон, на бали, чувал, насипно състояние), от вида на транспорта (товарен автомобил, самолет, кораб и други), от дестинацията (страната, от която и до която пътува) и покритието по изброените клаузи.

Документи при сключване на застраховката

При сключването на застраховката е необходимо да се представи фактура за стойността на товара, товарителница и попълнено предложение или апликация. Когато имаме застрахователно събитие е необходимо да представите оригинал на полицата, протокол за извършен оглед от авариен комисар, констативен протокол на превозвача, п ротестно писмо до превозвача, опаковъчен лист и спецификация на товара, ако има такива и др.

„КАСКО” на летателни апарати 

Покритие:


Загуба или повреда на летателен апарат от застрахован риск, включващи повреди и щети по корпуса на летателния апарат, двигателите и закупуването на резервни части необходими за ремонт.

„КАСКО” на морски съдове

Покритие:


Щети причиени от буря, корабокрушение, мълния, пожар, засядане, преобръщане, потъване, изчезване, сблъскване, кражба и др.

„ОТГОВОРНОСТ ПРИ СБЛЪСКВАНЕ”

Покритие:


Материални щети, виновно причинени на други плавателни съдове, както и на други подвижни, неподвижни или закотвени съоръжения и предмети.

„ЗЛОПОЛУКА”

Неимуществени щети причинени на екипажа и пътниците определени в свидетелството за плаване на плавателния съд.

Помощ при пътуване в чужбина

Чрез застраховка Помощ при пътуване в чужбина застрахователят покрива разходи и изплаща суми по избраните от застрахования покрития за събития, настъпили по време на пътуване или престой на застрахования в чужбина. 

Покритие: 

- Разходи за медицинско обслужване в случаите на злополука или внезапно заболяване (в зависимост от избраното покритие могат да се поемат и разходи за амбулаторно лечение и разноски за спешно зъболечение с различни лимити посочени застрахователните компании) при необходимост се осигурява приемане в най-близката болница и ако се налага репатриране до България;

- репатриране в случай на смърт;

- организиране и заплащане на адвокатска защита в случаите, когато застрахованият е подложен на съдебно преследване за гражданска отговорност съгласно законодателството на страната, в която той пребивава.

Пострадали сте и имате нужда от помощ?

Не се колебайте. Свържете се с Асоциацията сега.