Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Селскостопански застраховки

Застраховка на земеделски култури

Осигурява защита срещу загуби на реколтата, причинена от природни бедствия, пожари, слани, измръзвания, дъждове и наводнения. Обект на застраховане са всички видове земеделски култури, отглеждани в страната. Предмет на застраховката Предмет на тази застраховка са: земеделски култури, зеленчукови и овощни градини, лозя, медицински и етеричномаслени култури, отглеждани на открито или в парници и други.

ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ КУЛТУРИ

Според вида и условията на които е сключена, застраховката може да покрива от минимален застрахователен пакет, до почти всички щети. Основните застрахователни покрития са за количествени щети по реколтата, следствие на: градушка, буря, пожар на корен, проливен дъжд, наводнение, късно пролетно и ранно есенно осланяване, измръзване и изтегляне на житни култури, задушаване при житни култури, киша, щети от падащи летателни апарати и други.

Застрахователна сума

Застрахователната сума на декар за различните култури се определя по взаимно договаряне, но е съобразена с пазарните условия и производствените статистики на дадения район. Застрахователната сума не може да надвишава действителната стойност на реколтата според максималната продажна цена, която може да се реализира в края на предвидения период за съхранение. Тази стойност се изчислява след изтичане на едногодишен застрахователен период, а при застраховане за сезона – след изтичането му.

Действия при възникване на застрахователно събитие

В случай на щета - застрахованият уведомява своевременно застрахователя. Щетите по земеделските култури се оглеждат на място от комисия, съставена от представител на застрахователя, подпомогната от вещо лице – агроном. Ако застрахованият не е съгласен с оценката, има възможност за повторен оглед , при условие, че увредените култури са запазени в състоянието, в което са били при първия оглед или са оставени пробни парцели.

Селскостопански животни

Застраховката покрива загубите на стопаните при смърт или клане (унищожаване по необходимост) в резултат от пожар и природни бедствия на отглежданите от тях животни, птици, риба и зарибителен материал, пчелни семейства. По желание на застрахования може да се направят и допълнения на покритието. Могат да бъдат застраховани както отделни животни, така и всички притежавани животни от даден вид.


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC