Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Имуществени застраховки

Предмет на застрахователния договор за имуществено застраховане може да бъде всяко право, което за застрахования е оценимо в пари.

Застрахователната сума е сумата, за която имуществото е застраховано и не може да надвишава действителната или възстановителната стойност на имуществото. За действителна се смята стойността, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго със същото качество.

За възстановителна стойност се смята цената за възстановяване на имуществото от същия вид, в това число всички присъщи разходи за доставка, строителство, монтаж и други, без прилагане на обезценка. Когато друго не е уговорено, приема се, че застрахователната сума е определена съгласно действителната стойност на имуществото.

За установяване на действителната стойност застрахователят има право да прегледа имуществото.

Давностен срок - 3 години от дата на настъпване на застрхователното събитие.

 

ЗАСТРАХОВКА "КАСКО" НА МПС

С договора за застраховка „КАСКО” на МПС застрахователят, срещу платена премия, поема определени рискове относно застрахованото МПС, съгласно предложените от него Общи условия за застраховане.

В обхвата на закрила на застрахователния договор влизат сухопътните превозни средства, без релсови превозни средства - автомобили, мотоциклети, мотопеди, мототриколки, автобуси, тролейбуси, камиони, влекачи, прикачените към тях ремаркета или полуремаркета, колесни трактори, самоходни шасита, електрокари, мотокари, едрогабаритна селскостопанска и строителна техника с български държавни регистрационни или инвентарни номера, движещи се на собствен ход.

Застраховката „КАСКО”  на МПС, покрива вредите, причинени на застрахованото имущество -автомобил, мотоциклет, камион, автобус или друго МПС в резултат на настъпило ПТП, кражба, пожар, повреда или друго уговорено в застрахователния договор събитие. Пълно „КАСКО” на МПС с покритие за всички рискове покрива пълна загуба (тотална щета) Възможно е да бъде сключена застраховка „КАСКО” на МПС с покритие само за отделни рискове, които изрично биват посочени в застрахователния договор.

Обикновено покритието на застраховката е ограничено до територията на страната, но е възможно да бъде разширено до страните членки на ЕС или на споразумението „Зелена карта”.

Застрахователната сума се посочва в застрахователната полица и не може да надвишава действителната стойност на МПС към момента на сключване на застраховката. За действителна се смята стойността, срещу която вместо застрахованото МПС може да се купи друго от същата марка, модел и качество.

Обезщетението по застраховка „КАСКО” на МПС трябва да бъде равно на размера на вредата към деня на настъпване на събитието.

Тотална щета на моторно превозно средство е увреждане, при което стойността на разходите за необходимия ремонт надвишават 70 на сто от действителната му стойност.

При частична повреда застрахователят дължи обезщетение, равностойно на погиналата част или на разноските, необходими за отстраняване на повредата.

Застрахователното обезщетение се определя след извършване на оглед на увреденото МПС от оторизирани представители на застрахователя в присъствието на застрахования или негов представител.

При пътно-транспортни произшествия

Действия при настъпване на застрахователно събитие: 
     
Занастъпилото ПТП трябва да бъдат уведомени органите на КАТ, които съставят протокол  за ПТП, а застрахователят трябва да бъде уведомен съобразно срока посочен в Общите условия.

Необходими документи за завеждане на претенция

    
1. Констативен протокол или протокол за ПТП
   
- констативния протокол се съставя, когато има пострадали хора и са налице следните травматични увреждания – средни телесни увреждания, тежки телесни увреждания, смърт.
   
- протокол за ПТП се съставя, когато има само имуществени вреди
    
2. Застрахователна полица
   
3. Квитанции за платени застрахователни премии
    
4. Талон на МПС
   
5. Свидетелство за правоуправление на МПС
   
6. Копие от полицата по застраховка „Гражданска отговорност”
    
7. Уведомление за щета
    
8. Опис на щетите
   
9. Декларация дали са получавани обезщетения от трети лица
    
10. Опис на представените документи

При кражба на МПС
    
Действия при настъпване на застрахователно събитие: 

Застрахователят и органите на полицията трябва да бъдат уведомени в рамките на 24 часа от узнаването на кражбата.

Необходими документи за завеждане на претенция:

1.    Застрахователна полица

2.    Квитанции за платени застрахователни премии

3.    Служебна бележка от съответното РПУ в района, на което е станала кражбата

4.    Уведомление за щета

5.    Опис на представените документи

6.    Резервния ключ на автомобила

7.    Талон на МПС – голям и малък

8.    Постановление от съответната районна прокуратура за спиране на досъдебното производство / издава се, ако автомобила не бъде открит в рамките на досъдебното производство – около два месеца/

9.    Декларация дали са получавани обезщетения от трети лица

 

ЗАСТРАХОВКА "ИМУЩЕСТВО" 

Обект на застраховка „ИМУЩЕСТВО” са:

-    недвижими имущества: сгради или части от тях, други постройки - оранжерии, навеси, огради, пътища
-    съоръжения - ветрогенератори, колектори, мостове и т.н.
-    движими имущество - машини, съоръжения, обзавеждане, оборудване, стоки, материали, производство, антики, други ценности, пари и т.н.

При имуществените застраховки покритието може да има покритие за всички рискове и покритите на изрично изброени рискове.

Покритието на застраховката може да бъде по следните рискове: пожар, мълния, експлозия и удар от летателен апарат, части от него или товара му.

Този минимум е задължителен за всяка имуществена полица.

В допълнение към него по застраховката могат да бъдат покрити един или повече от следните рискове:

Природни бедствия (самостоятелно или в комбинация), включително буря, проливен дъжд, градушка, замръзване, наводнение, тежест от естествено натрупване на сняг; Земетресение (въпреки, че земетресението е вид природно бедствие поради спецификата на проявление на риска (ниска вероятност и висока корелация на щетите, малък брой емпирични наблюдения и т.н., предлагането му е винаги самостоятелно);

Свличане или срутване на земни пластове;

Имплозия;

ВиК аварии или аварии на други съоръжения, предназначени да пренасят вода или пара;

Злоумишлени действия на трети лица (злоумишлен пожар или експлозия);

Късо съединение или токов удар;

Удар от превозно средство или животно;

Кражба или грабеж;

Освен за преките материални щети, покритието по застраховката може да бъде разширено и с покритие на:

Финансови или други нематериални загуби, породени от:

Отговорност към трети лица

Загуба на доход (в резултат на прекъсване на дейността или загуба на доход от наем);

Злополука, на лица, непостоянно пребиваващи на адреса на застрахованото имущество;

Или непреки загуби, като:

Разходи за разчистване на останки, за почистване, демонтиране или събаряне;

Разходи за ограничаване на щетите, преместване, предпазване или съхранение на пострадало имущество;

Разходи за алтернативно настаняване или транспорт;

Разходи за неотложен ремонт или много други.

За специфични категории имущества, като електронно оборудване например, покритието може да бъде разширено както по отношение на обхвата (покритие и на определени нематериални активи, като софтуерни лицензи), така и спрямо покритите рисковете (например влага, индукция, грешки в монтажа, дефектен материал, загуба на данни и т.н.)

При специални условия, застраховаеми са и обичайно изключени рискове, като тероризъм, саботаж, стачки, бунтове, граждански вълнение.

Застрахователната сума е равна на действителната стойност на застрахованото имущество.

Застраховка с клауза първи риск – първата щета ще бъде изплатена в пълен размер до размера на застрахователната сума, а за всяка следваща се прилага пропорционалното правило.

Необходими документи за завеждане на претенция:

1.    Застрахователна полица

2.    Квитанции за платени застрахователни премии

3.    Служебна бележка от съответното РПУ и/или от Районната Служба за Пожарна и аварийна безопасност – при кражба и/или пожар

4.    Служебна бележка от метеорологичната служба – при наводнения, гръмотевични бури и други природни бедствия

5.    При свличане или срутване на земната повърхност – писмо от геоложката служба; при земетресение – писмо от сеизмологичния институт към БАН документи,

6.    Доказващи правата на застрахования върху увреденото застраховано имущество

7.    Уведомление за щета

8.    Опис на представените документи

9.    Постановление от съответната районна прокуратура за спиране на досъдебното производство / издава се, ако автомобила не бъде открит в рамките на досъдебното производство – около два месеца/

10.    Декларация дали са получавани обезщетения от трети лица.

11.    Други документи, писмено изискани от Застрахователя, съобразно конкретния случай;  


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC