Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Директива 98/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 1998 година за моторни превозни средства и техните ремаркета, предназначени за автомобилен превоз на опасни товари, и за изменение на Директива 70/156/ЕИО относно типовото одобрение ЕО

19981214

Директива 98/91/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

от 14 декември 1998 година

за моторни превозни средства и техните ремаркета, предназначени за автомобилен превоз на опасни товари, и за изменение на Директива 70/156/ЕИО относно типовото одобрение ЕО на тип моторни превозни средства и на техните ремаркета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 100а от него,

като взеха предвид предложението на Комисията [1],

като взеха предвид становището на Икономическия и социален комитет [2],

като действат в съответствие с процедурата, предвидена в член 189б от Договора [3]

като взеха предвид Директива 94/55/ЕО на Съвета от 21 ноември 1994 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно автомобилен превоз на опасни товари [4], която транспонира в законодателството на Общността Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (спогодба ADR),

като имат предвид, че вътрешният пазар включва пространство без вътрешни граници, в което трябва да бъде осигурено свободното движение на стоки, хора, услуги и капитали;

като имат предвид, че е необходимо пълно хармонизиране на техническите изисквания по отношение на превозните средства, предназначени за автомобилен превоз на опасни товари, за да може тази цел да бъде напълно постигната;

като имат предвид, че техническите препятствия пред търговията с оглед разпоредбите за типово одобрение на ЕО за тип превозни средства, предназначени за автомобилен превоз на опасни товари, трябва да бъдат премахнати, за да позволи плавно функциониране на тази организация на пазара;

като имат предвид, че следователно, в контекста на вътрешния пазар, е необходимо да се хармонизират нормите, отнасящи се до превозните средства за автомобилен превоз на опасни товари;

като имат предвид, че е необходимо да се хармонизират процедурите за одобрение в държавите-членки;

като имат предвид, че настоящата директива ще бъде една от отделните директиви, които трябва да се съблюдават за привеждането в съответствие с процедурата за типово одобрение на ЕО на тип, която бе създадена с Директива 70/156/ЕИО [5] и за осигуряването на съответствието на превозните средства с изискванията на процедурата за типово одобрение на ЕО на тип, създадена с тази директива; като имат предвид, че следователно разпоредбите от Директива 70/156/ЕИО относно превозните средства се прилагат по отношение на настоящата директива;

като имат предвид, че по-специално, член 3, параграф 4 и член 4, параграф 3 от Директива 70/156/ЕИО изискват всяка от отделните директиви приложено да съдържа информационен документ, включващ съответните точки от приложение I към тази директива, както и сертификат за типово одобрение, основано на приложение VI към нея, за да може да се компютризира обработката на типовите одобрения,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Настоящата директива се прилага по отношение на превозни средства от категории "N" и "О", както е установено в член 2 и в приложение II към Директива 70/156/ЕИО, предназначени за автомобилен превоз на опасни товари в или между държавите-членки.

Приложното поле, определението, класификацията и изискванията по отношение на тези превозни средства и административните разпоредби за типово одобрение на ЕО на тип превозни средства се съдържат в приложение I и II към настоящата директива.

Член 2

За целите на настоящата директива:

- "опасни товари" са вещества и предмети, съгласно определението в член 2 от Директива 94/55/ЕО,

- "превоз" е пътно-транспортна операция, съгласно определението в член 2 от Директива 94/55/ЕО.

Член 3

Към Директива 70/156/ЕИО се добавят:

а) следната точка в приложение I:

"

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

б) следната точка в част 1 на приложение IV:

"Заглавие | Номер на директивата | Референция в Официален вестник | Приложимост |

М1 | М2 | М3 | N1 | N2 | N3 | О1 | О2 | О3 | О4 |

56.Превозни средства, предназначени за превоз на опасни товари | 98/91/ЕО | L 11 от 16.1.1999 г. | | | | х | х | х | х | х | х | х" |

Член 4

1. Държавите-членки не могат:

- да отказват да предоставят типово одобрение на ЕО на тип или национално типово одобрение на тип по отношение на тип превозни средства,

или

- да забраняват регистрацията, продажбата или пускането в движение на базови превозни средства или комплектувани превозни средства, в съответствие с член 2 от Директива 70/156/ЕИО

на основания, свързани с превоза на опасни товари, ако са изпълнени изискванията от приложенията към настоящата директива.

2. Държавите-членки не могат да забраняват регистрацията, продажбата или пускането в движение на превозно средство, допълнително комплектувано от базово превозно средство, в съответствие с член 2 от Директива 70/156/ЕИО, на основания, свързани с базовото превозно средство и превоза на опасни товари:

- ако по отношение на базовото превозно средство са удовлетворени изискванията на приложенията към настоящата директива, и ако доокомплектуването на базовото превозно средство не е обезсилило това съответствие, или

- ако по отношение на допълнително комплектуваното превозно средство са удовлетворени изискванията на приложенията към настоящата директива.

Член 5

Държавите-членки привеждат в действие законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за привеждане в съответствие с настоящата директива, най-късно до 16 януари 2000 г. и незабавно информират за това Комисията.

Когато държавите-членки приемат тези мерки, те трябва да съдържат позоваване на настоящата директива или да се придружават от такова позоваване при официалното им публикуване. Редът и условията на изготвянето на позоваването се определят от държавите-членки.

Държавите-членки следят за предоставяне на Комисията на текста на основните разпоредби от вътрешното право, които приемат в областта, уредена от настоящата директива.

Член 6

Настоящата директива влиза в сила от датата на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 7

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 1998 година.

За Европейския парламент

Председател

J. M. Gil-robles

За Съвета

Председател

W. Molterer

[1] ОВ C 29, 30.1.1997 г., стр. 17 и ОВ С 207, 3.7.1998 г., стр. 18.

[2] ОВ С 296, 29.9.1997 г., стр. 1.

[3] Становище на Европейския парламент от 19 февруари 1998 г. (ОВ С 80, 16.3.1998 г., стр. 209), Единна позиция на Съвета от 29 юни 1998 г. (ОВ С 262, 19.8.1998, стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 20 октомври 1998 г.(ОВ С 341, 9.11.1998 г.). Решение на Съвета от 7 декември 1998 г.

[4] ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 7. Директива, изменена и допълнена с Директива 96/86/ЕО (ОВ L 335, 24.12.1996 г., стр. 43).

[5] Директива 70/156/ЕИО на Съвета от 6 февруари 1970 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно типовото одобрение на моторни превозни средства и на техните ремаркета (ОВ L 42, 23.2.1970 г., стр. 1). Директива, последно изменена и допълнена от Директива 98/14/ЕО (ОВ L 91, 25.3.1998 г., стр. 1).

--------------------------------------------------

19981214

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Приложение I:

Приложение II:

Добавка

Допълнение 1:

Допълнение 2:

--------------------------------------------------

19981214

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ПРИЛОЖНО ПОЛЕ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ, КЛАСИФИКАЦИЯ, ИЗИСКВАНИЯ

1. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

1.1. Настоящата директива се прилага по отношение било то на комплектувани (например, завършени в рамките на един производствен стадий фургони, товарни автомобили, трактори, ремаркета), било то на неокомплектувани (например, рами-кабини, рами на ремаркета) или допълнително комплектувани (например, рами, рами-кабини, допълнително оборудвани с каросерии) превозни средства, предназначени за автомобилен превоз на опасни товари.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2.1. "Тип превозно средство" включва превозни средства, които не се различават помежду си поне в следните основни аспекти:

- производител,

- типово обозначение на производителя,

- категория,

- основни проектно-конструктивни характеристики съгласно "Технически разпоредби" от допълнение Б2 на приложение Б към Директива 94/55/ЕО.

3. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА АВТНОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ

3.1. Превозните средства, предназначени за автомобилен превоз на опасни товари, се класифицират в следните категории, в съответствие с изискванията на маргинал 220301 от приложение Б към Директива 94/55/ЕО:

3.1.1. | EX II | за превозни средства, предназначени за превоз като транспортни единици тип II; |

3.1.2. | EX III | за превозни средства, предназначени за превоз на експлозиви като транспортни единици тип III; |

3.1.3. | FL | за превозни средства, предназначени за превоз на течности с точка на възпламеняване не по-висока от 61 °С, или лесно запалими газове в резервоар-цистерни с вместимост по-голяма от 3000 л, неподвижни или демонтируеми резервоари, и акумулаторно задвижвани превозни средства с вместимост, по-голяма от 1000 л, предназначени за превоз на леснозапалими газове; |

3.1.4. | OX | за превозни средства, предназначени за превоз на вещества от клас 5.1, маргинал 2501, точка 1, буква а), в резервоар-цистерни с вместимост, по-голяма от 3000 л, неподвижни резервоари или демонтируеми резервоари; |

3.1.5. | АТ | за превозни средства, различни от тип FL или OX, предназначени за превоз на опасни товари в резервоар-цистерни с вместимост, по-голяма от 3000 л, неподвижни резервоари или демонтируеми резервоари, и акумулаторно задвижвани превозни средства, с вместимост по-голяма от 1000 л, с изключение на тип FL. |

4. ИЗИСКВАНИЯ

Трябва да бъдат удовлетворени изискванията по отношение на конструкцията на превозните средства, предназначени за автомобилен превоз на опасни товари, включително разпоредбите, когато това се налага, за тяхното типово одобрение, предвидени в маргинал 220500—220540 от приложение Б към Директива 94/55/ЕО.

--------------------------------------------------

19981214

ПРИЛОЖЕНИЕ II

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ТИПОВОТО ОДОБРЕНИЕ ЕО НА ТИП

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО НА ТИП

1.1. Заявлението за типово одобрение на ЕО на тип, в съответствие с член 3, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО за тип превозни средства, предназначени за автомобилен превоз на опасни товари, се внася от производителя.

1.2. Образец на информационния документ се съдържа в допълнение 1.

1.3. Превозно средство или превозни средства, отговарящи на характеристиките, описани в допълнение 1 на настоящата директива, се избира за одобрение от техническата служба, отговаряща за провеждането на изпитанията и проверките за типово одобрение, като представително или представителни за подлежащия на одобрение тип превозно средство или превозни средства.

2. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТИПОВО ОДОБРЕНИЕ НА ЕО НА ТИП

2.1. Ако съответните изисквания са удовлетворени, се предоставя типово одобрение на ЕО на тип, в съответствие с член 4, параграф 3 и, ако е приложимо, член 4, параграф 4 от Директива 70/156/ЕИО.

2.2. Образец на сертификата за типово одобрение на ЕО се съдържа в допълнение 2.

2.3. На всеки одобрен тип превозни средства се предоставя номер на типово одобрение, в съответствие с приложение VII към Директива 70/156/ЕИО. Една и съща държава-членка не може да предоставя същия номер на друг тип превозни средства.

3. ИЗМЕНЕНИЕ НА ТИПА И ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ТИПОВИТЕ ОДОБРЕНИЯ

3.1. В случая на изменения на одобрените типове превозни средства, в съответствие с настоящата директива, се прилагат разпоредбите на член 5 от Директива 70/156/ЕИО.

3.2. Може да се проведе определеното от техническата служба частично изпитание по отношение на внесените изменения.

4. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

Предприемат се мерки за осигуряване на съответствието на производството, съгласно разпоредбите, предвидени в член 10 от Директива 70/156/ЕИО.

--------------------------------------------------

19981214

Допълнение 1

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

19981214

Допълнение 2

ОБРАЗЕЦ

(максимален формат: А4 (210 х 297 мм))

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

19981214

Добавка

към сертификат за типово одобрение на ЕО № …относно типовото одобрение на тип превозно средство, предназначено за автомобилен превоз на опасни товари, в съответствие с Директива 98/91/ЕО

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC