Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Директива 95/50/ЕО на Съвета от 6 октомври 1995 година относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари

19951006

Директива 95/50/ЕО на Съвета

от 6 октомври 1995 година

относно единните процедури за проверка на автомобилния превоз на опасни товари

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 75 от него,

като взе предвид предложението на Комисията [1],

като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет [2],

в съответствие с процедурата, предвидена в член 189в от Договора [3],

като има предвид, че Общността прие определен брой мерки, насочени към изграждане на вътрешен пазар, който включва пространство без граници, в което, в съответствие с разпоредбите на Договора, се гарантира свободата на движение на стоки, хора, услуги и капитали;

като има предвид, че проверките на автомобилния превоз на опасни товари се извършват в съответствие с Регламент (ЕИО) № 4060/89 на Съвета от 21 декември 1989 г. относно премахване на проверките по границите на държавите-членки в областта на автомобилните превози и на превозите по вътрешни водни пътища [4], както и в съответствие с Регламент (ЕИО) № 3912/92 на Съвета от 17 декември 1992 г., относно проверките, извършвани в Общността в областта на автомобилните превози и на превозите по вътрешни водни пътища, извършвани с превозни средства, които са регистрирани и пуснати в експлоатация в трети страни [5];

като има предвид, че Съветът е приел Директива 94/55/ЕО от 21 ноември 1994 г. за сближаването на законодателствата на държавите-членки относно автомобилния превоз на опасни товари [6]; като има предвид, че съответните процедури за проверка и свързаните с този вид транспорт определения се нуждаят от хармонизация с оглед на по-ефективната проверка на спазването на посочените в тях стандарти за безопасност;

като има предвид, че държавите-членки би следвало да осигурят достатъчно равнище на проверки на съответните превозни средства на цялата си територия, като същевременно по възможност се въздържат от увеличаване на броя на проверките;

като има предвид, че в светлината на принципа на субсидиарността са необходими действия на Общността за повишаване на равнището на безопасност при превоза на опасни товари;

като има предвид, че проверките би следвало да се извършват в съответствие със списък от общи елементи, които се прилагат при такива превози навсякъде в Общността;

като има предвид, че е необходимо да се състави списък от нарушения, които се смятат за достатъчно сериозни от всички държави-членки, за да доведат до прилагане към съответните превозни средства на подходящи мерки в зависимост от обстоятелствата или изискванията за безопасност, включително при необходимост отказ на достъп на съответните превозни средства в Общността;

като има предвид, че с оглед на по-доброто спазване на стандартите за безопасност при автомобилния превоз на опасни товари е необходимо да се предвиди извършване на проверки в предприятията като превантивна мярка или при отчитане на сериозни закононарушения при автомобилния превоз на опасни товари;

като има предвид, че съответните проверки трябва да обхващат всички пратки с опасни товари, които се превозват по пътищата изцяло или частично на територията на държавите-членки, независимо от първоначалната точка на пътуването или местоназначението на товарите, както и държавата, където е регистрирано превозното средство;

като има предвид, че при тежки или повторни нарушения от компетентните органи на държавата-членка, където е регистрирано превозното средство или където предприятието е установено, може да се поиска да предприемат подходящи мерки и като има предвид, че те уведомяват държавата-членка, която е отправила съответната молба, за всички последващи мерки;

като има предвид, че прилагането на настоящата директива трябва да се следи на основата на представен от Комисията доклад,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

1. Настоящата директива се отнася до извършваните от държавите-членки проверки при автомобилния превоз на опасни товари с превозни средства, които пътуват на тяхна територия или влизат в тях от трета страна.

Директивата не се отнася до превоза на опасни товари с превозни средства, които принадлежат на въоръжените сили или са поверени на тях.

2. Настоящата директива не засяга правото на държавите-членки съгласно правото на Общността да извършват проверки при вътрешния и международния транспорт на опасни товари в рамките на тяхната територия, когато превозът се осъществява с превозни средства извън приложното поле на настоящата директива.

Член 2

По смисъла на настоящата директива:

- "превозно средство" означава всяко моторно превозно средство, предназначено за използване по шосе, независимо от това дали е напълно комплектовано, което има най-малко четири колела и максимална конструктивна скорост над 25 км/ч, и неговите ремаркета, с изключение на релсови превозни средства, трактори за земеделското и горското стопанство и всички самоходни машини;

- "опасни товари" означава опасни товари съгласно определението в Директива 94/55/ЕО;

- "превоз" означава всяка пътна транспортна операция, която се извършва от превозно средство изцяло или частично по обществената пътна мрежа на територията на дадена държава-членка, включително товаренето и разтоварването на товари по Директива 94/55/ЕО, без да се нарушават разпоредбите на националното законодателство на държавите-членки във връзка с отговорността при такива операции;

- "предприятие" означава всяко физическо или юридическо лице със стопанска или нестопанска цел, всяко сдружение или група от лица със стопанска или нестопанска цел и всеки орган с публична власт, независимо дали последният представлява самостоятелно юридическо лице или зависи от друго юридическо лице, които превозват, товарят или разтоварват опасни товари или нареждат превоза на такива товари, които временно съхраняват, събират, опаковат или приемат опасни товари като част от транспортни операции и които се намират в рамките на Общността;

- "проверка" означава всяка проверка, контрол, инспекция или формалност, извършени от компетентните органи от съображения за безопасност при превоза на опасни товари.

Член 3

1. Държавите-членки осигуряват представителна част от пратките с опасни товари, които се превозват с автомобилен транспорт, да бъде подложена на предвидените по настоящата директива проверки, за да се установи тяхното съответствие с нормативната уредба на автомобилния превоз на опасни товари.

2. Проверките се извършват на територията на държавите-членки в съответствие с разпоредбите на член 3 от Регламент (ЕИО) № 4060/89 и член 1 от Регламент (ЕИО) № 3912/92.

Член 4

1. С оглед извършването на предвидените по настоящата директива проверки държавите-членки ползват списъка в приложение I. На водача на превозното средство се предоставя екземпляр от списъка или удостоверение от проверяващия орган с резултатите от проверката, което се представя при поискване, за да се опростят или по възможност да се избегнат последващи проверки. Настоящият параграф не нарушава правото на държавите-членки да предприемат конкретни мерки за подробни проверки.

2. Проверките се основават на случаен избор и като се има предвид, че е възможно да покриват обширна част от пътната мрежа.

3. Избраните за проверка места трябва да позволяват на превозните средства — нарушители да бъдат приведени в съответствие или по преценка на проверяващия орган да бъдат спрени от движение незабавно или на специално, определено от същия орган място, без да се застрашава безопасността.

4. Когато е целесъобразно и при условие че не представлява заплаха за безопасността, от превозваните товари могат да се вземат проби за проверка в признати от компетентните органи лаборатории.

5. Продължителността на проверките не надхвърля границите на разумното.

Член 5

Без да се засягат другите санкции, които могат да бъдат наложени, превозните средства, по отношение на които са установени едно или повече нарушения на правилата за превоз на опасни товари и по-конкретно посочените в приложение II нарушения, могат да бъдат спрени от движение незабавно или на специално определено от проверяващия орган място и от тях да се изисква да бъдат приведени в съответствие преди да продължат пътуването или да бъдат подложени на други подходящи мерки, в зависимост от обстоятелствата или изискванията за безопасност, включително при необходимост отказ на достъп на такива превозни средства до Общността.

Член 6

1. Могат да се извършват проверки и в помещенията на предприятията като превантивна мярка или когато по пътищата са установени нарушения, които застрашават безопасността при превоза на опасни товари.

2. Целта на тези проверки е да се гарантира съобразяването на условията за безопасност при автомобилния превоз на опасни товари със съответната нормативна уредба.

Когато при автомобилния превоз на опасни товари бъдат установени едно или повече нарушения и по-конкретно посочените в приложение II, превозът се привежда в съответствие преди товарите да излязат от предприятието или се прилагат други подходящи мерки.

Член 7

1. Държавите-членки взаимно се подпомагат при изпълнението на настоящата директива.

2. Тежките или повторните нарушения, които застрашават безопасността на превоза на опасни товари и са извършени от превозно средство с регистрация извън Общността или предприятие, което е установено извън Общността, се докладват на компетентните органи в държавите-членки по държавата на регистрация на превозното средство или установяване на предприятието

Компетентните органи на държавите-членки, в които са установени тежки или повторни нарушения, могат да поискат от компетентните органи на държавата-членка по мястото на регистрация на превозното средство или установяване на предприятието, да предприемат подходящи мерки по отношение на нарушителя или нарушителите.

Последните компетентни органи уведомяват компетентните органи на държавата-членка, в която са установени нарушенията, за всички мерки, взети по отношение на превозвача или предприятието.

Член 8

Ако изводите от пътна проверка на регистрирано в друга държава-членка превозно средство дават основания да се допусне, че са извършени тежки или повторни нарушения, които не могат да бъдат разкрити в хода на проверката поради липса на необходимите данни, компетентните органи на съответните държави-членки си оказват взаимна помощ за изясняване на ситуацията. Когато за тази цел компетентната държава-членка извърши проверка в предприятието, останалите заинтересовани държави-членки се уведомяват за резултатите.

Член 9

1. Всяка държава-членка изпраща на Комисията за всяка календарна година, не по-късно от дванадесет месеца след края на годината, доклад, разработен съгласно дадения в приложение III модел, относно прилагането на настоящата директива със следните данни:

- по възможност установения или разчетен обем на превозваните с автомобилен транспорт опасни товари (в превозени тонове или в т/км);

- броя на извършените проверки;

- броя на проверените превозни средства по място на регистрация (превозни средства с национална регистрация, регистрирани в други държави-членки и в трети страни);

- броя и видовете на регистрираните нарушения;

- вида и броя на наложените санкции.

2. Комисията изпраща на Европейския парламент и на Съвета, за пръв път през 1999 година и впоследствие най-малко веднъж на три години, доклад за прилагането на настоящата директива от държавите-членки с посочените в параграф 1 данни.

Член 10

1. Държавите-членки въвеждат в действие необходимите законовите, подзаконови и административни разпоредби, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 1 януари 1997 г. Те незабавно уведомяват Комисията за това.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите-членки.

2. Държавите-членки уведомяват Комисията за текста на разпоредбите на вътрешното законодателство в областта, регулирана от настоящата директива.

Член 11

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейските общности.

Член 12

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Люксембург на 6 октомври 1995 година.

За Съвета

Председател

J. Borrell Fontelles

[1] ОВ С 26, 29.1.1994 г., стр. 10 и ОВ С 238, 26.8.1994 г., стр. 4.

[2] ОВ С 195, 18.7.1994 г., стр. 18.

[3] Становище на Европейския парламент от 3 май 1994 г. (ОВ С 205, 25.7.1994 г., стр. 55), Обща позиция на Съвета от 21 ноември 1994 г. (ОВ С 354, 13.12.1994 г., стр. 1) и Решение на Европейския парламент от 14 март 1995 г. (ОВ С 89, 10.4.1995 г., стр. 29).

[4] ОВ L 390, 30.12.1989 г., стр. 18. Регламент, изменен с Регламент (ЕИО) № 3356/91 (ОВ L 318, 20.11.1991 г., стр. 1).

[5] ОВ L 395, 31.12.1992 г., стр. 6.

[6] ОВ L 319, 12.12.1994 г., стр. 7.

--------------------------------------------------

19951006

ПРИЛОЖЕНИЕ I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

19951006

ПРИЛОЖЕНИЕ II

НАРУШЕНИЯ

По смисъла на настоящата директива за нарушение се смята следното:

1. товар, недопуснат за превоз;

2. липса на декларация от товароизпращача за съответствието на товарите и тяхната опаковка с транспортните изисквания;

3. превозни средства, при които проверката установява изтичане на опасни вещества поради нарушена непроницаемост на цистерните или опаковките;

4. превозни средства без сертификат за типово одобрение на модела или с нередовно удостоверение;

5. превозни средства без подходящи оранжеви платна или с нередовни оранжеви платна;

6. превозни средства без инструкции за безопасност или с нередовни инструкции;

7. неподходящо транспортно средство или неподходяща опаковка;

8. водач без редовно удостоверение за професионално обучение за превоз на опасни товари с автомобилен транспорт;

9. превозни средства без пожарогасители;

10. превозни средства или опаковки без редовни етикети за опасност;

11. превозни средства без транспортни/придружаващи документи или с данни във връзка с натоварените опасни товари, които не отговарят на изискванията;

12. превозни средства извън обхвата на двустранно/многостранно споразумение или такива, които не съответстват на споразумението;

13. препълване на резервоарите.

--------------------------------------------------

19951006

ПРИЛОЖЕНИЕ III

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------
Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC