Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Предложения за изменения в "Кодекса за застраховане"

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ИКОНОМИЧЕСКА КОМИСИЯ ПРИ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТА ЗА “КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВНЕ” ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КОМИСИЯ КЪМ НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КОПИЕ : ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЕНИЕ ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН НАДЗОР Г-ЖА РАЛИЦА АГАИН

С Т А Н О В И Щ Е от “АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТАРХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ”, регистрирана по ф.д. № 5475 / 2005г. по описа на СГС, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. “Генерал Скобелев” № 35, ет. 4, ап.19, тел. за контакти : 952 21 48 Чрез адв. Георги Апостолов Вълков и адв. Венелин Тодоров Урдев – Членове на Управителния съвет.

ОТНОСНО: ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТ НА“КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО”, № 502 – 01-34 / 28.09.2005г. , вносител МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ, УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АГАИН, АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИТЕ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ е създадена през месец май 2005г. в гр. София.

Създаванетона Асоциацията има за цел :

- Да подпомага пострадалите при ПТП лица, чрез консултации за законните им права, както и да съдейства, застъпва пред застрахователи да получат справедливо и бързо обезщетение за имуществени и неимуществени вреди;
- Да съдейства на застрахованитеза защита на правата им при сключване, изменение и прекратяване на застрахователни договори;
- Да сътрудничи с органите на КАТ, местното самоуправление и държавната администрация за повишаване на безопасността на движение;
- Да информира обществеността за драстични случаи на погазване правата на застрахованите или пострадалите от ПТП;
- Да съдейства за намаляване на броя на пътно транспортните произшествия в страната;
- Да участва в обучение на подрастващите в областта на културата за безопасност на движение;
- Да координира дейността между държавни органи, застрахователи, брокери и клиенти за изготвяне и приемане на етичен кодекс на застрахователя;
- Да анализира практиката на съдилищата по дела свързани със заплащане на застрахователни обезщетения;
- Да информира обществеността за промените в областта на организацията на движението по пътищата и в областта на застраховането;
- Да участва съвместно със специализирани държавни институции и застрахователи и други неправителствени организации в областта на застраховането за унифициране на документите по сключване на застрахователни договори, регистриране на застрахователни събития и ликвидация на щети;
- Да прави предложения пред държавни органи за унифициране на процедурите и стандартизиране на формите на документите по повод настъпване на ПТП.
- Да подпомага и участва в прояви на държавни и местни органи, неправителствени организации по актуализирането на законодателството, свързано с промени в организацията на движението по пътищата и промени в областта на застраховането. Във връзка с предстоящото приемане на второ четене от Народното събрание на законопроект “КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ” се обръщаме към Вас с молба за съдействие и преразглеждане на разпоредби от законопроекта, касаещи вече наболял проблем в областта на застрахователните правоотношения.

В действащият към момента Търговски закон, в частност текста на чл.407 от ТЗ са уредени правата на увредените лица да насочват претенциите си пряко към застрахователя по застраховка “Гражданска отговорност” на причинителя на вредите. Предвидена е и възможност в чл. 402 от ТЗ , след изплащане на застрахователно обезщетение поимуществена застраховка / “Каско” /, застрахователят да встъпва в правата на застрахованияпротив причинителя на вредата, Товае възможност изплатилия застрахователнотообезщетение застраховател да предяви своята претенция срещу прекия причинител. Обичайна практика на застрахователния пазар е компаниите изплатили обезщетение по “Каско” застраховки, да предявяват претенции директно към застрахователя по застраховка “Гражданска отговорност” на виновния водач. Тези претенции се предявяват на база тълкуване на текстовете на чл.407 и чл.402 от ТЗ без да имат до момента изрична регламентация в закона. По този начин имуществото на застрахованияпо застраховка “Гражданска отговорност” водач е обезпечено от искове на застрахователя по “Каско”, тъй като тези искове обикновено се предявяват след изплащане на съответното застрахователно обезщетение в рамките оттри месеца до година и половина след ПТП.

Тревожното в случая е, че напоследък Софийски Районен и Софийски Градски съд са затрупани от дела, представляващи регресни претенции на застрахователи изплатили вече обезщетение по застраховка “Каско”, но не получили по извънсъдебен способ стойността на платените от тях щети от застрахователя по “Гражданска отговорност”. Поради тази причина и поради оформящата се съдебна практика да не се 3 уважават искове по регресни претенции между застрахователите, застрахователните компании, които са платили по застраховка “Каско”, предпочитат да завеждат дела директно срещу преките причинители на вредата т.е. срещу застрахованитепо застраховка “Гражданска отговорност” водачи.

Тази практика е провокирана заради следните причини, които ние чрез наши специалисти сме набелязали :

1. Не е предвидена изрична правна регламентация на регресните претенции между застрахователите в тези случаи и това дава основание за създаване на порочна съдебна практика за липсата на предвиден в закона иск/атакува се преценка за допустимост на иска/.

2. Липсва единна практика по оценка на щетите в застрахователите, което създава непрекъснати спорове относно стойността на изплатените обезщетения и размер на регресните претенции.

3. Липсва координация между самите застрахователи, както и между тях и МВР относно констатирането и определянето на вида и размера напреките вреди настъпили при ПТП.

4. Липсва ефективно плащане на регресни претенции от някои застрахователи по застраховка “Гражданска отговорност”. Тревожен е факта, че при преки искове на застрахователи по “Каско” срещу виновните водачи, застраховани по застраховка “Гражданска отговорност”, последните нямат практически възможността да обезпечат имуществото си от тези искове. С настоящого искаме да обърнем вниманието Ви на някои проблеми, които възникват за застраховащите се по застраховка “Гражданска отговорност” при предявени срещи тях искове . При съществуващата до момента законова регламентация на чл.409 от ТЗ, при предявен искпо чл.402 от ТЗ срещу водач причинител на ПТП, същият има възможност на основание чл175 от ГПКда привлече в процеса застрахователят си по застраховка “Гражданска отговорност”, като трето лице помагач и да предяви обратен иск срещу него.

В този случай, съгласно правилата на ГПК и ТЗ, виновния водач може да иска по обратния иск застрахователямузастраховка “Гражданска отговорност” да бъде осъден даму заплати сумата , за която е осъден по основния иск, но след като плати на застрахователя по “Каско”. Налице е законова регламентация и съдебна практика, при която дори и при предявен в процеса обратен иск от виновния водач срещу застрахователя му по “Гражданска отговорност”, той може да си възстановипринудителносумите за които е осъден, едва след като заплати на застраховтеля по “Каско”.

На практика виновния водач по силата на съдебното решение е задълженпърво да заплати на застрахователя по “Каско” и едва след това да иска изпълнение за тези суми срещу застрахователя по застраховка “Гражданска отговорност”. Обръщаме внимание, че от този размер не се репарира лихвата /обезщетението за забавено плащане/ от датата на поканата до датата на завеждане на иска. В описания казус не е без значениеи факта, че за да предяви обратен иск виновният водач трябва внесе държавна такса в размер на 4% от стойността на иска. 4 Въпросът е какво би станало ако в даден случай вредите от ПТП са значителни, а застрахователят му по застраховка “Гражданска отговорност” не иска да плаща регресните претенции.

Отговорът е : съществува реална опасност застрахованиятда се раздели с значителна част от имуществотоси. Това на практика обезмисля целта застраховка “Гражданска отговорност”- да се предпази имуществото на застрахования от искове за вреди причинени от него по повод управлението на МПС. Обикновено застрахованите лица научават за предявен срещу тяхиск едва от призовкаря на съдаи са притиснати в седемдневн срок за възражения и ангажиране на адвокатска защита. Оказва се, че поради липсата на изрична законова регламентация и нелоялното поведение между застрахователите, потърпевши в случая сазастрахованите лица, които не могат да бъдат сигурни, че тяхното имущество е обезпечено. Във връзка с изложеното по-горе искаме да насочим Вашето внимание към някой от подлежащите за приемате текстове от законопроект “КОДЕКС ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ” В текста в чл. 213 е постигнато частично уреждане на цитирания по-горе проблем.

След изплащане на обезщетението поимуществената застраховка “Каско”, застрахователят встъпва в правата на застрахования срещу причинителят на вредата /както е до сега/ или срещу неговият застраховател по застраховка “Гражданска отговорност” / ново изменение/. На практика е уредено само суброгационно право на застрахователя след изплащане на обезщетението, като е разширен кръга на адресатите. Обръщаме внимание, че съгласно действащата към момента съдебна практика претенцията на изплатилия обезщетение по “Каско” застраховател, към застрахователя по застраховка “Гражданска отговорност” има характера на регресен иск, а не на суброгационен, какъвто е предвиден в законопроекта. Считаме, че съответната разпоредба може да бъде изменена или допълнена като бъде предвиден изричен регресен иск в закона на застрахователя по застраховка “Каско” изплатил обезщетение, срещу застрахователя по застраховка “Гражданска отговорност” на виновния водач.

На второ място искаме да бъде задължен застрахователят изплатил обезщетение по “Каско”, да предяви този регресен иск първо към застрахователя по застраховка “Гражданска отговорност”, и само при липса на валидна застраховка, претенцията да се насочва пряко към деликвента – водач. Обръщаме вниманието Ви и на още един проблематичен според нас текст в законопроекта :
В предвиденият текст на чл. 211, ал.2 от законопроекта за Кодекс за застраховане, при неизпълнение на задължение застрахователят може да откаже плащане на обезщетение само при неизпълнение на задължение по застрахователния договор, което е значително с оглед интереса на застрахователяи е било предвидено в закон или в застрахователния договор.

Според нас тази разпоредба следва да се измени в смисъл, че неизпълнението на задължение по застрахователния договр следва да бъде значително с оглед покрития риск, а не с оглед интереса на застрахователя, защото интереса на застрахователя е винаги в разрез с интересите на застрахованите. 5 Второ: неизпълнението на задължение да е предвидено като основание за отказ само в закона. Ако бъдат поставени механично в общите условия къмдоговора клаузиформулирани като “значителни с оглед интересана застрахователя”, ще се постигне порочна практика да се отказват неоснователно плащания на обезщетения. Значително с оглед на застрахователя може да бъде и всяко едно избрано от него действие или ограничение в общите условия, което не е от съществено значение за носеният риск.

По този начин страните по застрахователния договор ще бъдат поставени в неравнопоставено положение /неравноправни клаузи от договора/, при което застрахователя винаги ще има възможност неоснователно да откаже плащане. Вярно е, че предлагането на общи условия по съответен вид застраховка има своята законова регламентация относно предварително разрешение от регулаторния орган КФН. От друга страна не са редки случаите, когато с малки букви се отпечатват неравноправни клаузи по застрахователните договори създаващи неизпълними задължения за застрахованите лица.

Предвид изложените съображения, които съществува исъдебна практика по такива случаи, молим за Вашето съдействие за следното : При разглеждане на законопроектаот Комисиитеза приемане на “Кодекс за зазастраховането” дасе обсъди и предвиди в законапряк регресен иск на застрахователя заплатил обезщетение по застраховка “Каско” срещу застрахователяна виновния водач по застраховка “Гражданска отговорност” .

Да се обсъди и предвиди, възможност за предявяване на иск на застраховател платил по “Каско” срещу прекия причинител на вредата само в случаите, когато последния нямазастраховка “Гражданска отговорност”.

Да се предвидят изрично уредени в закона случаи на отказ за изплащане на застрахователни обезщетенияот застрахователите. Надяваме се, че с настоящото становище ще предизвикаме необходимата дискусия по вече наболели проблеми в областта на застраховането, а с приемането на новия Кодекс за застраховане тези проблеми да бъдат разрешени със закон. При проявено желание и възможност от Ваша страна, сме в готовност за участие в дискусии по повдигнатите проблеми.

Оставаме с уважение, адв. Георги Вълков. и адв. Венелин Урдев - Членовена Управителния съветна Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC