Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Становище във връзка с обхвата на застраховка "ГО"

ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИТЕ МОМЕНТИ В ОБХВАТА НА ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с приемането на новия Кодекс за застраховането бяхме помолени да напишем кратко изложение на новите моменти в уредбата на актуални проблеми в застраховането. Надяваме се чрез нашите кратки анализина някои от текстоветеда допринесем за развитието на застрахователната култура на читателите и да предизвикаме полезни дискусии по неуредените проблеми. Както вече писахме нав-к “Застраховател” в наше интервю от месец декември, с приемането на второ четене на новия кодекс за застраховането АЗЗППТП даде своите предложения в КФН и Парламента за изменения на текстоветена чл.211 и чл.213 от законопроекта при приемането му на второ четене.

В резултат на исканията и проявеното разбиране от КФН и членове на Икономическата комисия към НС, беше постигната изрична уредба на отношенията между застрахователите по поводрегресните им претенции породени след изплащане на застрахователни обезщетения по имуществени застраховки. С това ще бъде избягната в бъдеще съществуващата противоречива практика да се съдят преките причинители на ПТП, а след това същите да искат заплащане на обезщетението от застрахователя си по ГО. Уреждането на претенциите между самите застрахователи считаме за важен напредък и разрешаване на дълго съществуващ проблем. За съжаление второто от предложенията ни, а именно за изменение на текста на чл. 211, точка 2 не беше редактиран при приемането му на второ четене, поради което с цел яснота и защита на правата и интересите на застрахованите Асоциацията иска да се обърне към читателите с няколко полезни съвета.

Текста на чл.211 , точка 2 от новия КЗ сочи, че “застрахователят може да откаже плащане на обезщетение при неизпълнение на задължение по застрахователния договор което е значително с оглед интереса на застрахователя и е било предвидено в закон или застрахователния договор”. Така записаният текст предполага при възникнал спор относно основателността на предявената претенция, да сетълкувавъведенотопонятие“значително с оглед интереса на застрахователя”.

Въпросите, които ние поставихме пред КФН и ИК на НС бяха : кой ще определя кое е значително с оглед интереса на застрахователя и как ще бъде определяно то? Споделеното мнение наюристите защитаващи законопроекта в НС беше, че това ще се прави от съда при възникнал спор. По наше мнение обаче с оглед защитата на интересите си, в скоро време застрахователите сами ще въведат в общите си условия кои ограничения в застрахователния договорса значителни с оглед техния интерес. На практика в общите условия по различните видове застраховки ще се въведат следните определения : “Значително с оглед интереса назастрахователя е : … и следват десет - двадесет ограничения чийто нарушение от застрахования или негов представител неминуемо ще доведе до отказ за заплащане на обезщетение. В тази си форма законът добър или лош е дал възможност на застрахователите чрез запис в договора при общи условя да въвеждат едностранно ограничения свързани пряко или косвено със защитата на техния интерес. А както добре е известно, интересът на застрахователя почти винаги се различава от интереса на застрахования.

Нашата препоръка е следната :

Уважаеми читатели, При сключване на застрахователен договор искайте винаги и получавайте отпечатан екземпляр от общите условия по застрахователния договор. Те виобвързват с ограниченията си, защото при подписване на полицата в нея винаги фигурира текст , че сте получили или сте съгласни с тези общи условия. Внимателно четене ограниченията в застрахователния договор и основанията за отказ за изплащане на обезщетение, за да сте наясно с правата и задълженията си. Искайте винаги разяснения от застрахователните агенти или брокери за покритите и изключените рискове по договора. Нов момент в новия Кодекс е обсега на застраховката “Гражданска отговорност” свързани със заплащането на застрахователно обезщетение на увреденото лице за имуществени вреди като внего вече са включени и пропуснати ползи. Действащото до приемането на КЗ законодателство в частност ТЗ, НЗЗ не допускаше заплащане от застрахователя на обезщетения за имуществени вреди - пропуснати ползиот застрахователя по застраховка “Гражданска отговорност”.

Те можеха да се искат само от прекия причинител на вредите по силата на въведената в чл.45от ЗЗД отговорност занепозволено увреждане /деликт/. С новите изменения - чл.223 от КЗ законът е въвел изрично покриване и на тези имуществени вреди от застрахователя стига те да са напълнодоказани. Последните обхващат както обезщетенията за обезценката на повредените от застрахования водач на моторното превозно средство вещи, така и вредите, настъпили от неизползването на повредените, непоправeни вещи за срока, през който обикновено повредите им са могли да бъдат отстранени Пропуснатитеползи, като вид имуществени вредиследва да имат сигурен характер, т.е.налице дае сигурно увеличение в имуществото на увредения. За собствениците и водачите на МПС това са вредите свързани с ползването на увреденото МПС.Обикновено извършването на съответна търговска дейност / такси или друг вид превоз/ обуславят настъпването на такива вреди, които са свързани с лишаването от възможността да се ползва МПС и да се реализира съответната печалба.

С такива проблеми членовете на Асоциацията вече са се срещали предимно при оплаквания от водачи на “Такси” , при което катастрофиралите нови таксиметровите автомобили ползвани на лизинг обикновено се поправят с месеци при по-тежки катастрофи, а в същото време водачите реализират значителна загуба на реално обосновани доходи. Надяваме се, че нашият кратък коментар на повдигнатите проблеми ще преедизвика желаната полезна дискусия .

Оставаме с уважение, АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП гр. София, п.к. 1463 бул. “Генерал Скобелев” № 35, ет.4, ап.19 тел./факс : 02 952 21 48


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC