Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

До комисията по финансов надзор

АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И
ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПЪТНО ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ


гр. София, бул. Скобелев № 35, ет. 14, ап. 19; тел./факс +359 2 952 21 48

До Комисията по финансов надзор

На вниманието на Зам. Председателя
Ръководещ Управление “Застраховатлен надзор”
Г-жа Ралица Агайн-Гури

Уважаема Госпожо Заместник - Председател,

Във връзка с приемането на новия Правилник за устройство и дейността на Гаранционен фонд, Ви изпращаме нашето становище относно някои от новите моменти в уредбата на дейността
на Фонда..

На първо място впечатление прави текстът на чл. 25 ал. 2 от проекта, където е записано, че Фондът няма да изплаща обезщетения за имуществени вреди за по-малко от 500 лв. Въпреки, че това е залегнало и в новия Кодекс за застраховане, ние считаме, че това поставя в неравноправно другите участници на застрахотелния пазар. Не може застрахователните компании и прекият причинител на вредата да отговарят за такива вреди, а Гарнционния фонд не. Гаранцонният фонд би трябвало да покрива изцяло вредите, които виновния водач е причинил и съобразно
действителният им размер, да изплаща обезщетение.

На второ място в чл.25 ал.3 са изброени телесните повреди, които са значителни и за които Фонда изплаща обезщетение. Новото е, че в т.5 е въведен критерий съобразно който не са значителни телесни уврежданияи за които не се дължи обезщетние по следните увреди - фрактурите на пръсти и спукването на кости без счупване. Отново имаме явно разминаване на практиката при застрахователите и практиката на Фонда, тъй като има стремеж да бъде избегнато задължението на фонда заплаща обезщетение в повечето от по-леките случаи на увреждания.

Следва да се има предвид, че фрактурите на кости по нашето законодателство са средни телесни повреди и няма разграничение на такива, които са с по-малко значение от други. За тях,
причинителите им носят съответната наказателна отговорност. В тази връзка не би било редно да не бъде ангажирана отговорността на фонда при положение, че прекия причинител отговаря за
нанесените вреди. Според нас Фондът избирателно ще започне да плаща за едни увреждания, а за други не. А целта, с която е създаден е именно той да покрие тези вреди и след това да търси платеното по
регресен иск от прекия причинител. На практика в този вариант на текста, ако при ПТП пострадалият има счупване на всичките кости на пръстите на ръката и човек остане инвалид, Фондът на основанията записани по-горе, няма да плати обезщетение. Остава необясним въпроса защо Гаранционния фонд няма да плаща обезщетенията, които при наличие на застраховка би платил застрахователя по “Гражданска отговорност”. Още повече се касае за увреди, при които обезщетенията са значителни. Всъщност потърпевши от тази нова уредба са пострадалите про ПТП чийто права ще бъдат драстично нарушенни и ограничени. Не по-малко смущаваща е и следващата т. 6. в нея е посочено, че значителни телесни увреждания са и такива, които са наложили лечение не по-малко от 14 дни. Тук основния въпрос е какви са тези увреждания, защото много малко са малко тези който налагат престой повече от две седмици. Практиката показва, че дори при много тежки телесни увреждания, болничния престой е
не повече от 7 до 10 дни. Тогава въпросът е дали този критерий съответства на практиката и какви ще бъдат тези увреждания. Хипотезите са много и ние считаме, че срока на болничен престой следва да бъде премахнат намален поне на половина.

Според нас не е прецизирана и ал. 4 на чл. 27. От нея не става ясно в каква валута ще се определят и изплащатобезщетенията. В изречение първо се посочва, че “обезщетнието се определя и изплаща във валутата, в която е предявена претенцията, освен в случаите инвестициите в тази валута са регулирани, или валутата подлежи на трансферни ограничения или поради други такива причини не е подходяща за инвестиране на средства на фонда.”Така формулирано изречението е объркващо, защото не дава ясен критерий в каква валута се изплащат обезщетенията – пръвоначално се разрешева във всяка, но след това се въвежда субективна преценка относно дали инвестициите във валутата са регулирани, или валутата подлежи на трансферни ограничения, или пък е непоходяща за инвестиране на средства на фонда.

Липсата на ясни правила може да доведе превратно тълкуване на посочения текст, особено в последната част – кой ще определи дали валутата е неподходяща за инвестиране? Това на което искаме да наблегнем е и чл. 28 ал. т. 3. Посочения текст сочи, че Фонда дава мотивирано становище, когато обезщетението е по-малко от претендираното или когато предоставените доказателства не са били достатъчни за установяване на основанието или размера на обезщетението.

Въпросът тук е какво ще стане, ако в тримесечния срок по чл. 28 ал.6 Фондът се произнесе, че не разполага с достатъчни доказателства за установяванена основанието и размера на обезщетението. Проблемът ще възникне точно в този момент, тъй като увредното лице, според КЗ и чл.29 от Правилника, няма право да предяви претенцията пред съд преди да е приключила
процедурата пред Фонда. Ще се получи омагьосан кръг, от който потърпевши ще бъдат пострадалите лица. От една страна Фонда няма да има интерес да събира всичките необходими доказателства, до които ще има достъп по служебен път, а от друга страна уврения няма да може да защити интереса си понеже е ограничено правото му на предявяване на иск.

Ограничаването на правото за предявяване на иск от пострадалото лице въпреки, че е законово уредена в КЗ, според нас поставя Гаранционния фонд в привилигировано отношение спрямо другите участни на застрхователния пазар. Надяваме се Комисията по финансов надзор да вземе предвид обстоятелсвата, които сме посочили в настоящото изложение. Също така бихме желали, преди да бъде приет окончателния вариант на Правилника за устройство и дейността на Гаранционния фонд, посочените по-горе текстове да бъдат променени по начин защитаващ интереса на застрахованите лица.
Като неправителствена организация защитаваща правата и интересите на застрахованите сме готови при интерес от страна на Комисията по финансов надзор, да участваме в бъдещи дискусии касаещи регулирането и развитието на застрахователния пазар.

С уважение: Георги Вълков
Председател на УС


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC