Асоциация за защита на застраховани и пострадали при ПТП
Подпомага, консултира и съдейства на застрахованите и пострадали при катастрофи (ПТП) лица.
0700 10 168

на цената на един градски разговор

 

Предложения

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
НА
AСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЗАСТРАХОВАНИ И ПОСТРАДАЛИ ПРИ ПТП

  • Да се въведе нова точка към принудителните административни мерки с примерен текст:

” т.1 При установяване на употреба на алкохол от водач на ППС с над 0,5 промила или друго упойващо вещество установено с техническо средство на място, органите за контрол на движението предприемат следните действия:

  • водачът и пътниците, ако има такива, от спряното ППС се отстраняват от него
  • спряното ППС се премества от контролните органи или от определени за тази дейност лица, на паркинг за принудително задържане на ППС за срок не по-малко от 12ч.”


„т.2 Прилагането на т.1 се изпълнява независимо дали с водача има пътник правоспособен да управлява ППС и не е употребил алкохол или друго упойващо вещество”

„т.3 Разходите по преместването и пазенето са за сметка нa водача, собственика или на упълномощенo от него лице”

„т.4 Прилагането на т.1 се налага и когато водача откаже да бъде изпробван на място, независимо от обстоятелството, че пожелае да даде кръвна проба, ако има външни белези за пияно състояние и/или че под въздействието на упойващо вещество”.

Цел на въвеждането :

С тази допълнителна принудителна административна мярка ще се постигне възпиращият ефект от повторно използване на автомобила от страна на пияния водач, а от друга страна ще стимулира и неговите близки и познати да направят всичко възможно да недопуснат управляването на ППС от пияния.

  • При повторно извършване на престъпление по чл.343Б наказанието лишаване от право да управлява МПС да бъде не по-малко от 2 години, независимо дали делото се разглежда по реда на гл.27 или 29 от НПК
  • Да се промени ал.1 на чл.119 като се премахнат думите в края на изречението „..намали скоростта или…” ; ал.4 на същия чл.119 да се допълни в края на изречението с думите „ … като спре…”


Цел на въвеждането:


С тези промени ще се премахне субективната оценка на водача дали е в неговите възможности да премине безпрепятствено през пешеходната пътека независимо дали има пешеходец и къде се намира той. Такава е практиката във всички страни от Евросъюза.

  • Да се забрани движение на ППС по автомагистрала, които макар да развиват конструктивно по-висока скорост от 50 км/ч, то тяхното натоварване с полезен товар или извън габаритен такъв да не позволява по-висока от нея.

Предложението е във връзка с избягването на критични ситуации при изпреварване на такива ППС от други водачи

  • Възможност за по-висока скорост напр.140 км/ч при предвижването по автомагистрала.

Цел: По-малко от 5 % от всичките ПТП през 2009 са станали на магистрали. Не е необходимо да бъде намалявана скоростта по магистралите. Ако това се случи допълнително ще бъде бъде натоварена администрацията за издаване на наказтелни постановления и едва ли ще има много голям ефект за намяляване на броя на ПТП.
Освен това почти всеки автомобил на магистрала се движи със скорост около 150 км./ч , а това означава, че разпоредбата масово няма да бъде спазвана.

  • Да се въведе дефиниция на „Управление на ППС извън случаите на ППС с животинска тяга”


Предложение:


Управление са онези съзнателни действия или бездействия на водач на ППС свързани с привеждането на ППС в движение или покой чрез уредите и механизмите, воденето по пътната настилка, извършването на каквито и да е маневри при съобразяване на начина на движение и разположението на пътя с оглед изискванията на правилата за движение.”
Цел на въвеждането:
С въвеждането на тази дефиниция ще се разграничат всички други действия от страна на субекта несвързани пряко с воденето на автомобила.Така при търсенето на административната или наказателната отговорност наказващите органи ще бъдат улеснени при мотивирането си на решенията с оглед конкретизацията на кои действия на водача са довели до нарушаване на правилата за движение.


Назад

Асоциация за защита при ПТП

  • Вашият съветник и помощник при настъпване на застрахователно събитие

Асоциацията е член на ETSC